Course Description

FI 316: Personal Financial Planning

กง 316: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล


รายละเอียดวิชา

          ศึกษาถึงความสำคัญของการวางแผนการเงิน การกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่ดี กระบวนการในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดทำงบดุล งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบประมาณเงินสดส่วนบุคคล การจัดการสินทรัพย์และหนี้สิน การวางแผนการลงทุน การออม การประกันภัย และการวางแผนทางภาษีส่วนบุคคล การสร้างวินัยทางการเงินให้ตนเอง รวมถึงการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ


ตำราอ่านประกอบ

·       การบริหารการเงินส่วนบุคคล / รัชนีกร วงศ์จันทร์ / 2553 / กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

·       การเงินส่วนบุคคล / ศิรินุช อินละคร / 2548 / กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

·       ออมก่อนรวยกว่า / นวพร เรืองสกุล / 2552 / กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

·       รู้จักใช้ เข้าใจเงิน / วรากรณ์  สามโกเศศ / 2550 / กรุงเทพมหานคร: ธนาคารไทยพาณิชย์.

·       ไดอารี่การเงิน 365 วันแสนสุข / อัจฉรา โยมสินธุ์ / 2552 / กรุงเทพมหานคร: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.


บทเรียนออนไลน์:

        ·       Thailand Securities Institute (TSI e-Learning):  http://www.tsi-thailand.org

 

 

Comments