Creative Activity

กิจกรรมที่ 1: (30 คะแนน = 15%)

กระปุกวิเศษเศรษฐีน้อย

เกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

1.       เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา FI 316

2.       ส่งกระปุกวิเศษเศรษฐีน้อยเข้าประกวดอย่างน้อยกลุ่มละ 1 กระปุก

3.       ออกแบบกระปุกวิเศษเศรษฐีน้อยโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

4.       ใช้วัสดุเหลือใช้ วัสดุรีไซเคิลเป็นส่วนประกอบสำคัญ

5.       สามารถใช้งานได้จริง

การตัดสิน

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (คะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. กระปุกวิเศษขวัญใจมหาชน (คะแนนโหวตจากผู้เข้าชม)

·        รางวัลชนะเลิศ                                    ประเภทละ 1 รางวัล (จะได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

·        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ประเภทละ 1 รางวัล (จะได้คะแนน 12 คะแนน)

·        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ประเภทละ 3 รางวัล (จะได้คะแนน 10 คะแนน)

·        รางวัลชมเชย                                      สำหรับกลุ่มที่พลาดรางวัลที่ 1 - 3 (จะได้คะแนน 7 คะแนน)

 

หมายเหตุ: กลุ่มที่ส่งกระปุกวิเศษเข้าประกวดหลายใบจะได้รับรางวัลที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว

 กิจกรรมที่ 2(30 คะแนน = 15%)

นิทานทำมือ เศรษฐีน้อยพอเพียง

เกณฑ์การเข้าร่วมประกวด

1.       เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา FI 316

2.       ส่งนิทานทำมือเข้าประกวดอย่างน้อยกลุ่มละ เรื่อง (เรื่องละ เล่ม)

3.       ออกแบบนิทานทำมือโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่

4.       เนื้อหาในนิทานจะต้องส่งเสริมการออมหรือการวางแผนการใช้จ่ายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา

5.        เป็นนิทานที่แต่งขึ้นเองและจัดทำในรูปแบบของนิทานทำมือ

6.       หน้าปกมี คำขวัญเพื่อส่งเสริมการออม  มีโลโก้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และรหัสและชื่อวิชา

 

เกณฑ์การตัดสิน

รางวัลแบ่งเป็น ประเภท ได้แก่

1. สุดยอดความคิดสร้างสรรค์ (คะแนนจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)

2. สุดยอดนิทานขวัญใจมหาชน (คะแนนโหวตจากผู้เข้าชม)

·        รางวัลชนะเลิศ                              ประเภทละ รางวัล (จะได้คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

·        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1           ประเภทละ รางวัล (จะได้คะแนน 12 คะแนน)

·        รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2           ประเภทละ รางวัล (จะได้คะแนน 10 คะแนน)

·        รางวัลชมเชย                               สำหรับกลุ่มที่พลาดรางวัลที่ 1 - 3 (จะได้คะแนน คะแนน)

 

หมายเหตุกลุ่มที่ส่งนิทานทำมือเข้าประกวดหลายเรื่องจะได้รับรางวัลที่สูงที่สุดเพียงรางวัลเดียว  

 

            จะมีการจัดแสดงกระปุกวิเศษเศรษฐีน้อยและนิทานทำมือ ในงาน เศรษฐีน้อย Show Off” ในช่วงสัปดาห์ที่ เพื่อให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ตัดสินและผู้เข้าร่วมงานได้ลงคะแนนโหวต

  ประกาศรางวัล


ประกาศรางวัล "นิทานทำมือ เศรษฐีน้อยพอเพียง


ประกาศรางวัล "กระปุกวิเศษเศรษฐีน้อย"


 

Comments