Group Project

PERSONAL FINANCE DELIVERY

          ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้จัดโครงการ Personal Finance Delivery ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในวิชา กง 316: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (FI316: Personal Financial planning) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังให้เยาวชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและมีวินัยทางการเงิน อันเป็นทักษะสำคัญในการใช้ชีวิตต่อไปในภายภาคหน้า 

               ทั้งนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ทักษะการทำงานหลายด้านซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สำคัญสำหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษานักศึกษาสามารถดูภาพโครงการเพิ่มได้ที่
Comments